Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không sợ
  fearless of the consequences
  không sợ hậu quả

  * Các từ tương tự:
  fearlessly, fearlessness