Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventuresome /əd'ventʃəsəm/  

  • Tính từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm)
    như adventurous