Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventurous /əd'vent∫ərəs/  

 • Tính từ
  thích phiêu lưu, thích mạo hiểm
  đầy phiêu lưu nguy hiểm; liều lĩnh
  an adventurous holiday
  một kỳ nghỉ đầy phiêu lưu nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  adventurously, adventurousness