Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-r; -st)
  can đảm, anh dũng (người)
  dũng cảm (hành động)
  [a] brave new world
  (thường mỉa)
  một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn (do những biến đổi cách mạng, những cuộc cải cách tạo nên)
  Danh từ
  chiến sĩ da đỏ
  the brave
  (động từ số nhiều)
  những người can đảm
  the brave who died in battle
  những chiến sĩ can đảm đã tử trận
  Động từ
  bất chấp
  brave dangers
  bất chấp nguy hiểm
  we decided to brave the bad weather
  chúng tôi quyết đi bất chấp thời tiết xấu
  brave it out
  cóc cần, bất chấp
  nó tỏ ra cóc cần khi cảnh sát hỏi cung nó

  * Các từ tương tự:
  bravely, braveness, bravery