Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valiant /'væliənt/  

 • Tính từ
  dũng cảm, can đảm
  valiant resistance
  sự kháng cự dũng cảm

  * Các từ tương tự:
  valiantly, valiantness