Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  anh hùng; quả cảm
  có cỡ khác thường
  a statue on a heroic scale
  một bức tượng có cỡ khác thường

  * Các từ tương tự:
  heroic verse, heroically, heroics