Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heroically /hi'rəʊikli/  

  • Phó từ
    [một cách] anh hùng