Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miraculous /mi'rækjələs/  

 • Tính từ
  thần diệu, như có phép thần
  make a miraculous recovery
  bình phục một cách thần diệu
  (khẩu ngữ) kỳ lạ, phi thường
  it's miraculous how much weight you've lost!
  thật là kỳ lạ, anh đã sút biết bao nhiêu cân!

  * Các từ tương tự:
  miraculously, miraculousness