Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  liều lĩnh tuyệt vọng
  the prisoners grew more desperate
  tù nhân càng trở nên tuyệt vọng và liều mạng
  (+ for) rất cần; rất lo lắng về, rất nóng lòng về (cái gì)
  she's desperate for money
  chị ta đang rất cần tiền
  they're desperate for escape
  chúng nó đang rất nóng lòng muốn trốn thoát
  rất nghiêm trọng, rất hiểm nghèo
  a desperate illness
  một căn bệnh hiểm nghèo
  vớt vát, còn nước còn tát
  a desperate measure
  một biện pháp cố vớt vát, một biện pháp còn nước còn tát

  * Các từ tương tự:
  desperately, desperateness