Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

panic-stricken /'pænikstrikən/  

  • Tính từ
    hoảng sợ, khiếp sợ
    you look panic-stricken!
    anh có vẻ hoảng sợ thế!