Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khiếp sợ
    I'm terrified at the prospect of being alone in the house
    tôi kinh sợ trước viễn cảnh có một mình ở nhà