Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khiếp sợ; sự kinh hoàng; nỗi khiếp sợ, nỗi kinh hoàng
  run away in terror
  khiếp sợ bỏ chạy
  strike terror into somebody
  làm ai khiếp sợ
  những nỗi kinh hoàng trong đêm đã qua đi
  người gây khiếp sợ, vật gây kinh hoàng
  hooligans who are a terror to (the terror ofthe entire town
  tụi lưu manh, những kẻ gây khiếp sợ cho toàn thành phố
  (khẩu ngữ) người khó chịu; vật khó chịu
  my aunt can be a bit of a terror
  bà dì tôi có thể làm người khác khó chịu đấy
  a holy terror
  xem holy

  * Các từ tương tự:
  terror-stricken, terror-struck, terrorisation, terrorise, terrorism, terrorist, terrorization, terrorization, terrorisation, terrorize