Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horror-stricken /'hɒrəstrikən/  

  • Tính từ
    (horror struck /'hɒrə,strʌk/)
    khiếp sợ