Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horror-struck /'hɔrəstrʌk/  

  • -stricken) /'hɔrə,strikən/
    tính từ
    khiếp sợ, kinh hãi