Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terror-stricken /'terəstrikən/  

  • Tính từ
    khiếp sợ