Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  scared of something; scared of doing something (to do something)
  sợ gì; sợ làm gì
  I'm scared of ghosts
  tôi sợ ma
  a very scared man
  một người đàn ông rất nhát

  * Các từ tương tự:
  scaredy cat