Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scaredy cat /'skeədikæt/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    người hay hoảng sợ, người nhát (tiếng trẻ em hay dùng)