Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desperateness /'despəritnis/  

  • Danh từ
    sự liều lĩnh
    tình trạng tuyệt vọng