Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khát nước
  salty food makes you thirsty
  thức ăn mặn làm anh khát nước
  gây khát nước
  thirsty work
  công việc gây khát nước
  khát; thèm khát
  fields thirsty for rain
  đồng ruộng khát mưa
  the team is thirsty for success
  đội đó thèm khát được thắng cuộc