Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desperately /'despərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] liều lĩnh tuyệt vọng
    [một cách] rất cần, [một cách] rất nóng lòng
    [một cách] rất nghiêm trọng, [một cách] rất hiểm nghèo
    [với ý thức] vớt vát, [với ý thức] còn nước còn tát