Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cao ngất, vượt hẳn lên
  the towering dome of the cathedral
  mái vòm cao ngất của nhà thờ lớn
  hung dữ, dữ dội
  xuất chúng, kiệt xuất
  Einsteinone of the towering intellects of the age
  Einstein, một trong những trí tuệ xuất chúng của thời đại