Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gan dạ, dũng cảm

    * Các từ tương tự:
    intrepidity, intrepidly, intrepidness