Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intrepidly /in'trepidli/  

  • Phó từ
    [một cách] gan dạ, [một cách] dũng cảm