Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ hoặc nghĩa đùa) (thường thuộc ngữ)
    dũng cảm, gan dạ
    a doughty warrior
    một chiến sĩ dũng cảm