Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unafraid /'ʌnə'freid/  

  • Tính từ
    không sợ hãi