Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    lời nói huênh hoang; hành vi huênh hoang
    như heroic verse