Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heroic verse /hirəʊik'vɜ:s/  

  • Danh từ
    (cũng heroic couplets)
    thơ anh hùng ca (mỗi dòng mười âm tiết và năm trọng âm, thành từng cặp vần)