Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    uy nghi, tôn nghiêm

    * Các từ tương tự:
    Augustan, augustly, augustness