Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] can đảm, [một cách] anh dũng, [một cách] dũng cảm