Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lòng can đảm, lòng anh dũng, lòng dũng cảm
    a medal for bravery in battle
    một huy chương vì lòng anh dũng trong chiến trận