Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stalwartness /'stɔ:lwətnis/  

  • Danh từ
    sự vạm vỡ, sự lực lưỡng
    sự đáng tin cậy; sự trung thành