Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tu từ, Mỹ valor)
    lòng dũng cảm
    binh sĩ được thưởng huy chương vì lòng dũng cảm
    discretion is the better part of valour