Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    gan dạ quyết tâm
    a gutsy fighter
    một chiến sĩ gan dạ quyết tâm