Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (defied)
  bất chấp, coi thường
  họ coi thường lời bố mẹ và cưới nhau
  thách, thách thức, thách đố
  I defy you to prove I have cheated
  tôi đố anh chứng minh được là tôi đã gian lận
  vấn đề dường như thách đố ai giải được (khó giải được)