Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngón tay cái (ở tay người, ở găng tay)
  be all [fingers and] thumbs
  rất vụng về
  stand (stick) out like a sore thumb
  xem sore
  thumbs up (down)
  điệu bộ tỏ ý chấp thuận (phản đối)
  tôi e rằng đề nghị của anh sẽ không được chấp thuận
  twiddle one's thumbs
  under somebody's thumb
  hoàn toàn bị ai chế ngự, hoàn toàn chịu ảnh hưởng của ai
  she's got him under her thumb
  cô nàng đã hoàn toàn chế ngự anh chàng
  Động từ
  lật trang (sách); làm mòn cũ đi (trang sách), làm bẩn đi (trang sách, do lật nhiều lần)
  lật mòn các trang tự điển
  thumb a lift
  vẫy tay xin đi quá giang xe
  thumb one's nose at somebody (something)
  cho ngón tay lên mũi để chế giễu ai

  * Các từ tương tự:
  thumb-index, thumb-nail, thumb-stall, thumb-tack, thumbed, thumbprint, thumbscrew, thumbtack