Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (withstood)
  chống lại; chịu đựng
  withstand pressure
  chống lại sức ép
  shoes that will withstand hard wear
  giày chống được sự mài mòn mạnh, giày đi bền

  * Các từ tương tự:
  withstanding