Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trận đấu, trận đánh, trận chiến đấu
  single combat
  trận đánh tay đôi
  combat of wits
  cuộc đấu trí
  a combat mission
  nhiệm vụ chiến đấu
  Động từ
  /kɒmbæt/
  đánh nhau với, chiến đầu
  combat the enemy
  đánh nhau với kẻ thù
  chiến đấu với bệnh tật

  * Các từ tương tự:
  combatant, combative, combatively, combativeness