Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combatant /'kɒmbətənt/  

  • Danh từ
    chiến sĩ, chiến binh