Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thù máu
    mối thù hằn ác liệt kéo dài