Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc đụng độ nhỏ, cuộc chạm trán nhỏ (giữa hai nhóm lính, nhóm tàu…)
  a brief skirmish on the frontier
  cuộc đụng độ trong chốc lát ở biên giới
  a skirmish between the two party leaders
  cuộc chạm trán nhỏ giữa lãnh đạo hai đảng
  Động từ
  đụng độ, chạm trán

  * Các từ tương tự:
  skirmisher