Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Anh, tiếng lóng)
    cuộc cãi lộn; cuộc đánh lộn