Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác scrummage)
  cuộc ẩu đả; cuộc xô xát
  Động từ
  ẩu đả; xô xát

  * Các từ tương tự:
  scrimmager