Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

free-for-all /,fri:fə'ɔ:l/  

  • Danh từ
    cuộc loạn đả (cuộc cãi cọ) được tham gia tự do