Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrummage /'skrʌmidʒ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác scrum) cuộc tranh cướp bóng (bóng bầu dục)
    như scrimmage