Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác settos)
    cuộc đánh nhau, cuộc cãi nhau