Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combatively /'kɒmbətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] hiếu chiến