Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

warfare /'wɔ:feə[r]/  

 • Danh từ
  chiến tranh
  chemical warfare
  chiến tranh hóa học
  guerilla warfare
  chiến tranh du kích
  cuộc xung đột, cuộc đấu tranh kịch liệt
  có một cuộc xung đột công khai giữa những người phản đối và những người ủng hộ kế hoạch