Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự xung đột; sự bất hòa; sự cãi nhau
  industrial strife
  sự xung đột giữa chủ và thợ
  a nation torn by political strife
  một đất nước bị xâu xé vì xung đột chính trị