Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cọ xát; sự ma sát
  friction between two sticks can create a fire
  sự cọ xát giữa hai cái que có thể tạo ra lửa
  lực ma sát ảnh hưởng đến tốc độ con tàu vũ trụ khi nó quay lại bầu khí quyển trái đất
  sự bất đồng ý kiến
  có nhiều sự bất đồng ý kiến giữa ban quản đốc và lực lượng lao động

  * Các từ tương tự:
  friction-ball, friction-band, friction-bearing, friction-brake, friction-clutch, friction-cone, friction-disk, friction-drive, friction-gearing