Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

friction-ball /'frikʃnbɔ:l/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bị giảm ma xát